WSZYSTKIE PODOBIEŃSTWA

Przy wszystkich podobieństwach tego układu zależności do układu rela­cji przedstawionych  obrazujących miejsce komunikowania ma­sowego w modelu demokracji liberalnej, oba schematy dzieli jedna istotna różnica. O ile bowiem w modelu demokracji liberalnej media mają umożli­wiać przepływ informacji w dwóch kierunkach: od instytucji władzy do obywateli oraz od obywateli do instytucji władzy, o tyle w modelu gospo­darki rynkowej media mogą się ograniczyć do przekazu jednokierunkowego: od instytucji gospodarczych do konsumentów – dotyczy to zarówno reklamy, jak i informacji ekonomicznej, takiej np. jak kursy walut czy ceny akcji (choć w tym przypadku „konsumentami informacji” bywają przeważnie nie jednostki, lecz instytucje ekonomiczne).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *