POGORSZENIE SYTUACJI

Sytuację dodatkowo pogarszają dwa istotne czynniki kształtujące struk­turę rynku medialnego: poziom kosztów oraz bariery wejścia na rynek. Jak wspomniano w rozdz. II, uruchomienie i prowadzenie działalności nadaw­czej jest przedsięwzięciem dość kosztownym, zwłaszcza działalności na szerszą skalę. O ile bowiem wydawanie pisma (sub)lokalnego nie jest zwy­kle zbyt kosztowne, o tyle prowadzenie instytucji nadawczej o zasięgu co najmniej regionalnym wymaga ogromnych nakładów. Instytucja taka musi podjąć walkę konkurencyjną z innymi mediami tego samego lub innego ro­dzaju działającymi na jej terenie, musi więc zaoferować odbiorcom coś no­wego bądź coś lepszego od oferty już istniejących nadawców, a to znakomi­cie winduje koszty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *