OBSERWACJE KRYZYSÓW

Wprawdzie nie da się zbudować uniwersalnego modelu „roli mediów w kryzysie”, jednak można wskazać szereg prawidłowości, które określa­ją zachowanie mediów, a zwłaszcza relacje między mediami a instytu­cjami systemu w sytuacjach kryzysowych. Obserwacje licznych kryzy­sów dowodzą, że relacje te przechodzą przez cykl: od współpracy do konfrontacji z systemem, tzn. najpierw media pełnią rolę pośrednika w komunikacji między systemem a społeczeństwem, następnie dochodzi do autonomizacji mediów – uświadamiają one sobie, że mogą mieć wpływ na kryzys, gdy zaś próbują wpływać na przebieg zdarzeń, pro­wadzi to zwykle do zantagonizowania stosunków między nimi i kluczo­wymi instytucjami systemu. W bardziej szczegółowy sposób proces ten opisał kanadyjski badacz, Bernard Dagenais .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *