MEDIATYZACJA POLITYKI

Korzystanie z tych dobrodziejstw mo­że też być utrudniane przez niewłaściwe wywiązywanie się mediów maso­wych z wyznaczonej im w tym modelu roli pośrednika między systemem światem życia, a więc gdy faktyczna mediatyzacja polityki odbiega od przedstawionego wyżej wzorca. Trzeba więc wskazać jakie czynniki i zależ­ności wypaczają proces mediatyzacji polityki.Jeżeli media mają być pośrednikiem między instytucjami systemu społeczeństwem, a nie tubą propagandową rządu, muszą mieć gwarancje wolności i niezależności od systemu. System musi zatem wprowadzić takie regulacje, które ograniczą jego zakusy wobec mediów. Pod tym względem rozwiązania europejskie różnią się dość istotnie od rozwiązań amerykań­skich. Rozwiązania amerykańskie, oparte na modelu rynkowym, zakładają brak jakiejkolwiek kontroli rządu nad mediami, które mają działać na zasa­dach wolnego rynku, z tym że radio i telewizja muszą uzyskać przydział czę­stotliwości nadawczych, będących dobrem publicznym zarządzanym przez państwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *