Oprogramowanie dla budownictwa – jakie daje korzyści?

Jeżeli dana osoba funkcjonuje w branży budowlanej, to wskazane jest, aby skorzystała z pomocy technologicznej, dzięki której realizacja różnych zadań stanie się znacznie prostsza. Dla kogoś takiego optymalnym rozwiązaniem jest pozytywnie oceniane oprogramowanie dla budownictwa. Warto zauważyć, że tego typu oprogramowanie daje liczne korzyści. Przede wszystkim pozwala rozplanować m.in. budżety, zadania, projekty, a także rozmieszczenie […]

SFERA PUBLICZNA

Jak wiec z powyższego wynika, sfera publiczna to przede wszystkim przestrzeń komunikacyjna umożliwiająca nawiązywanie interakcji mię­dzy jednostkami, grupami i organizacjami reprezentującymi rozmaite interesy, ideologie, dążenia. Aby interakcje te przyczyniały się do rozwo­ju demokracji liberalnej, owa przestrzeń musi być dostępna dla wszyst­kich obywateli, którzy chcą dzielić się swoimi doświadczeniami, wymie­niać poglądy na różne kwestie społeczne, zgłaszać […]

SCHARAKTERYZOWANA PRZESTRZEŃ

Scharakteryzowana przestrzeń komunikacyjna obejmuje różne typy formy interakcji komunikacyjnych, jednakże komunikowanie masowe wy­pełnia największą i najważniejszą część tej przestrzeni. Niektórzy autorzy [np. Dahlgren, 1995] dowodzą, iż telewizja odgrywa w tej przestrzeni rolę pierwszoplanową i stała się głównym elementem całej sfery publicznej – na­zywanej z tego powodu „elektroniczną sferą publiczną”. Nawet jeśli taki po­gląd umniejsza znaczenie prasy […]

OBJĘCIE ZADANIAMI

Zadania te obejmują [McNair, 1995]:informowanie o zdarzeniach, które dotyczą istotnych kwestii spo­łecznych, przede wszystkim o ważnych decyzjach i działaniach władz oraz reakcjach na nie różnych grup społecznych;edukowanie czyli umożliwienie poznania rzeczywistego znaczenia i wagi poszczególnych „faktów”, a zwłaszcza ich wpływu na funkcjonowa­nie demokratycznych mechanizmów i instytucji;dostarczanie platformy do debaty o istotnych kwestiach społecznych, ułatwiającej formowanie […]

WYMIENIONE ZADANIA

Wymienione zadania wskazują na typy działań komunikacyjnych przekazów realizowanych przez media, nie przesądzając skuteczności i na­stępstw tych działań. To zaś jak poszczególne media wywiązują się z tych zadań i jaką role grają ostatecznie w funkcjonowaniu demokracji liberalnej, zależy w głównej mierze od sposobu regulacji procesów komunikowania masowego oraz typów instytucji nadawczych.Zarysowany wyżej model demokracji liberalnej przedstawia […]

MEDIATYZACJA POLITYKI

Korzystanie z tych dobrodziejstw mo­że też być utrudniane przez niewłaściwe wywiązywanie się mediów maso­wych z wyznaczonej im w tym modelu roli pośrednika między systemem światem życia, a więc gdy faktyczna mediatyzacja polityki odbiega od przedstawionego wyżej wzorca. Trzeba więc wskazać jakie czynniki i zależ­ności wypaczają proces mediatyzacji polityki.Jeżeli media mają być pośrednikiem między instytucjami systemu społeczeństwem, a […]

NIEZALEŻNOŚĆ MEDIÓW

Gospodarując tym dobrem, tzn. przyznając licencje nadawcze, pań­stwo uzyskuje pewien wpływ na kształtowanie struktury i zasad działania rynku radiowego i telewizyjnego, co jednak tylko w niewielkim stopniu ogranicza swobodę działania nadawców. Rozwiązania europejskie, które ukształtowały się w krajach Europy Zachodniej po II wojnie światowej, a po 1989 r. zostały przejęte przez kraje Europy Środkowej i […]

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

Przewiduje on (współ)istnienie dwojakiego rodzaju nadawców: publicznych, działających na mocy ustawy stawiającej im określone cele programowe, oraz niepublicz­nych, działających na mocy licencji i korzystających z dużej swobody pro­gramowej. W założeniach model dualny ma sprzyjać utrzymaniu równowagi między interesem publicznym i interesami prywatnymi, zapewniać niezależ­ność polityczną nadawców oraz gwarantować rzeczywisty pluralizm świato­poglądowy -jeżeli nie w obrębie […]